Avalik teave

Dokumendiregistri avalik vaadelink opens on new page

Üldkasutatavate teenuste hinnakiri (alates 01.09.2023)

Infot kooli ruumide rentimise kohta saab haldusjuhilt: Freddi Nuum, telefon 6 579 951; e-post:Freddi.Nuum@32kk.edu.eelink opens on new page

Töötasujuhendlink opens on new page

Riigihanked

Kool ei planeeri riigihankeid 2024. aastal. Kool lähtub ostude tegemisel linna korraldatud raam- ja hankelepingutest, Tallinna Strateegiakeskuse korraldatud kesksetest riigihankelepingutest ning Tallinna Linnavalitsuse määrusega kehtestatud Tallinna hankekorrastlink opens on new page.

Eelarvega seonduv teave – kättesaadav Tallinna veebileheltlink opens on new page

Andmekaitse

Isikuandmete töötlemise põhimõtted Tallinna 32. Keskkoolis

Täpse ülevaate asutuse andmetöötlustest saate Tallinna Andmetöötlusregistrist, mis asub aadressil: https://atr.tallinn.ee/link opens on new page

Nõusoleku vormid isikuandmete töötlemiseks on dokumendis Tallinna 32. Keskkooli õpilaste vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new page Lisa 1-3 (lk 9-14).

Kaamerate kasutamise kord on kirjeldatud Tallinna 32. Keskkooli kodukorraslink opens on new page §11. Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Maarja Merigan: direktor@32kk.edu.eelink opens on new page, 6579952.

Töökohad, millega kaasneb ametiseisund.
Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel.

Huvide konflikti ja korruptsioonijuhtumite ennetamise, tuvastamise ja kõrvaldamise meetmed Tallinna 32. Keskkoolis

Korruptsiooni ennetamise juhend

Veebikoolitused: www.korruptsioon.eelink opens on new page

Teade toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta: puuduvad

Sisehindamine

Sisehindamise aruanne

Riiklik järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page

Tallinna 32. Keskkooli temaatilise järelvalve õiend

Järelevalvet teostavad ka:

Päästeametlink opens on new page
Tööinspektsioonlink opens on new page
Terviseametlink opens on new page
Põllumajandus- ja Toiduametlink opens on new page
Andmekaitse Inspektsioonlink opens on new page
Keeleametlink opens on new page
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Ametlink opens on new page
Keskkonnaametlink opens on new page
Haridusametlink opens on new page

Tuleohtusalane järelevalve

Tuleohtusalast järelevalvet teostab Päästeameti Põhja päästekeskuslink opens on new page
Tuleohutusalane kontroll teostati 26.09.2022.

Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Avaldatud 03.05.2019. Viimati muudetud 21.05.2024.