Põhiväärtused

Tallinna 32. Keskkooli missioon

Tallinna 32. Keskkool on õppiv organisatsioon, mis toetab õpilase kujunemist eneseteadlikuks ja kultuurseks inimeseks.

Tallinna 32. Keskkooli visioon

Loovas ja hoolivas õpiruumis saab igaüks olla andekas.

Tallinna 32. Keskkooli peaeesmärk

Tallinna 32. Keskkooli peaeesmärk on olla arenev kool, mis põhineb positiivsel, turvalisel ja väärtuspõhisel koolikultuuril ja koostööl ning mille aluseks on individuaalne ja innustav lähenemine üksteisele.

Tallinna 32. Keskkooli tunnuslause

Tallinna 32. Keskkooli tunnuslauseks on: “Õppimine teeb õnnele teed, kool kingib kaardi ja kompassi”.

Tallinna 32. Keskkooli põhiväärtused

Tallinna 32. Keskkoolil on neli põhiväärtust: avatus, loovus, hoolivus ning vastutus.

AVATUS – Uksed on avatud!

●       Oleme koostöövalmid ja paindlikud ning avatud muutustele.
●       Soovime, et nii õpetajate ja õpilaste, õpetajate ja lastevanemate kui ka kolleegide omavaheline suhtlemine oleks usalduslik ja lugupidav.
●       Ootame lastevanemaid alati kooli ja klassi ühisüritustele.
●       Peame oluliseks kiiret ja tõhusat infovahetust kooli ning õpetajate, õpilaste ja laste­vanemate vahel, kasutame selleks koosolekuid ja kogunemisi ning veebi ja e-posti võimalusi.
●       Jagame oma koolituskogemusi ning õppe- ja kasvatustöö käigus loodud väärtusi.

LOOVUS – Kõik on võimalik!

●       Õpetajal on vabadus õppematerjali loovalt käsitleda.
●       Õpilaste loovtegevused on nähtaval (näitused, esinemised).
●       Probleeme lahendatakse loovalt ja paindlikult.
●       Kasutusel on mitmekesised töövahendid (projektorid, teatriklass, auditoorium, galerii lillede, näituste ja muusikaga).
●       Korraldatakse mitmesuguseid ühisüritusi, mis lasevad ühtsusel ja loovusel väljenduda.

HOOLIVUS – Iga inimene on oluline!

●       Märkamine, abistamine – koostöö ja individuaalne lähenemine.
●       Suhtlemine õpilaste, vanemate ja personaliga on toetav, nõustav, tunnustav.
●       Personali omavahelised tööalased suhted on väga head – üksteist toetatakse, märgatakse ja tunnustatakse.
●       Kiire infovahetus, teavitamine, suhtlemine.

VASTUTUS – Igaüks vastutab oma tegude eest!

●       Vastutus on kolmepoolne – õpilane, lapsevanem, kool.
●       Aruandlus eelkõige enda ees – oma rolli mõistmine ja täitmine.
●       Õpetaja on eeskujuks õpilasele.

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 13.02.2023.