Tugiteenused

Tallinna 32.Keskkooli tugiteenuste rakendamise kord (väljavõte õppekavast)

Eripedagoog

Psühholoog

Sotsiaalpedagoog

Logopeed

HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordineerija)

Eripedagoog

Maria Stepanova

E-post: maria.stepanova@32kk.edu.eelink opens on new page
Olen kättesaadav meili teel E-R 8.00-15.00.
Ruum: C202

Eripedagoogi töö eesmärgiks on hariduslikest erivajadustest lähtuvalt toetada õpilaste arengut
õpiabi tundides.

Eripedagoog:

 • viib läbi eripedagoogilise suunaga õpiabitunde põhikooli õpilastele individuaalselt või grupis (kuni 6 õpilast);
 • aitab omandada erinevaid õppeained õpilasele sobivaimal viisil;
 • arendab lisaks ka kognitiivseid oskusi (taju, mälu, tähelepanu, mõtlemine) õpilasele sobilike eripedagoogiliste võtetega;
 • teeb koostööd õpilase, klassiõpetaja, aineõpetaja ja teiste tugispetsialistidega;
 • analüüsib ja dokumenteerib töötulemusi vastavalt haridusasutuse korrale.

 

Psühholoog

Auli Andersalu – Targo
E-post: auli.andersalu-targo@32kk.edu.eelink opens on new page
Olen majas E 10:00 - 17:00, K 10:00 - 17:00, N 10:00 - 17:00 
Telefon: 65 79 905
Skype: live:auli_51 või otsi nimega Auli Andersalu
Ruum: C320

Helena Tõnisma
E-post: helena.tonisma@32kk.edu.eelink opens on new page
Olen majas E-R 9.00-16.30
Telefon: 65 48 037
Ruum: C311

Koolipsühholoogi töö eesmärgid on järgmised:

 • õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine, juhindudes lapse heaolust ning tagades lapsele psühholoogilise kaitstuse;
 • õpilaste individuaalne nõustamine, aidates neid valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel (nt. konflikti lahendamise oskused, kehtestamine jne.);
 • probleemid, millega psühholoog tegeleb, on järgmised:
  erineval tasandil suhtlemisraskused (nt. suhted vanematega, sõpradega, klassikaaslastega, õpetajatega jne.), iseendast tulenevad probleemid (hirmud, sundmõtted, tüdimus kõigest, pidev rahuolematus endaga jne.), lisaks veel kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus, kiusamine;
 • vajadusel klassivaatluste ja arutelude korraldamine erinevatel teemadel,
 • soovi korral kutsesobivustestide korraldamine ja tagasiside,
 • psühholoogiliste uuringute ja küsitluste korraldamine (nt. rahulolu, koolikiusamine);
 • koostöö arendamine teiste haridus- ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekande süsteemidega, vajadusel õpilaste suunamine teiste eriala spetsialistide juurde abisaamiseks.

Levinumad probleemid, millega lapsed jõuavad psühholoogi juurde: vanemate lahutus, lein, hirmud, kiusamine, üksindus, agressiivsus, käitumisprobleemid, depressioon, äkilised muutused nii käitumises kui emotsioonides, madal õpimotivatsioon jne.

 

Sotsiaalpedagoog

Merilin Ojala
E-post: merilin.ojala@32kk.edu.eelink opens on new page
Olen kättesaadav esmajoones meili teel E – R (8.00 – 16.00).
Telefon: +372 588 65 141

Sotisaalpedagoogi töö põhieesmärgiks on:

 • avastada ja märgata abivajavat last, tehes vajadusel koostööd õpetaja ja lapsevanemaga;
 • aidata luua toimiv võrgustik lapse igakülgseks toimetulekuks, edendades sealjuures tema õpimotivatsiooni ja sotsiaalseid oskuseid;
 • luua partnerlussuhe pere ning kooli vahel toetamaks lapse paremat toimimist nii koolis kui kodus.

Sotsiaalpedagoogi töövaldkonda kuulub ka:

 • õpilaste erinevate sotsiaalsete ja käitumisprobleemide ennetamine ning leevendamine;
 • kiusamisvastane ennetustöö;
 • kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmise parendamine; positiivse minapildi toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös;
 • õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate nõustamine õpilast puudutavate seaduste või õigusaktide osas, tehes vajadusel koostööd ka lastekaitse-, sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega;
 • vajadusel õpilaste suunamine teiste erialaspetsialistide juurde.

 

Logopeed

logopeed Eeva Laul
E-post:  Eeva.Laul@32kk.edu.eelink opens on new page 
Ruum B128

Logopeedi töö sisuks õpiabitundides on parandada suulise ja kirjaliku kõne loomet ning mõistmisoskust ja sellega seoses arendada ka õpilase suhtlemisvõimet.

Logopeedi töö võib muuta keerukaks asjaolu, et töötulemused võivad ilmneda alles pika aja pärast või on need pingutustest hoolimata kesised. 

Kõneravitöös on oluline teada, et tulemusteni jõudmine oleneb ka õpilasest endast (tema võimetest, töökusest, õppimise järjepidevusest). Lisaks mängib rolli probleemi õigeaegne avastamine ja ravi.

Koolilogopeed:

 • selgitab uuringute abil ning koostöös klassi- ja aineõpetajatega õppeaasta alguses välja eesti keeles spetsiifilist õpiabi vajavad õpilased 1.-9. klassini. Vajadusel täpsustatakse õppegruppe pärast I poolaastat;
 • viib läbi kõneravitunde eelistatult 1.-4. klassini seda vajavatele õpilastele, kasutades tundides erimetoodilisi võtteid kõne-, lugemis- ja kirjutamisoskuste arendamiseks;
 • viib läbi õppimisvõimekust ja -oskusi ning eesti keele teadmisi parandavaid logopeediatunde 5.-9. klassini seda vajavatele õpilastele;
 • tegeleb kõnearendusliku tööga ning mälu, taju ja mõtlemist soodustavate harjutustega.

Põhitähelepanu pööratakse tundides hääliku- ja foneemianalüüsi kujundamisele ning õigekirjaoskuste kinnistamisele.

Vajadusel  tagatakse logopeedi juures kõneravitunde saavale õpilasele ainetundides talle vajalike, õpetajaga eelnevalt kokku lepitud erisuste rakendamine (lisaaeg, abivahendid, õpetaja lisaselgitus jm)

Lisaks nõustab logopeed õpetajaid ja lapsevanemaid eespool kirjeldatud valdkondades.

Vastuvõtt kolmapäeviti 14.00-15.00 või kokkuleppel.

 

HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste töö koordineerija)

Liisi Hein
E-post: liisi.hein@32kk.edu.eelink opens on new page
Telefon: +372 53 442 197
Ruum B127
Olen majas E-R 8.00-15.45

HEVKO ülesannete hulka kuulub: 

 • tuge vajavate õpilaste väljaselgitamine;
 • õpilaste, õpetajate, lastevanemate nõustamine/ juhendamine;
 • tuge vajavate ja hariduslike erivajadustega (hev) laste dokumentatsiooni korraldamine koolis (st haldamine, koostamine, vormistamine, majast välja saatmine);
 • individuaalse õppekava (IÕK) koostamine, hev-õpilaste erisustest õpetajate teavitamine, instrueerimine;
 • individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAJK) täitmise jälgimine, juhendamine;
 • koostöö korraldamine erinevate huvigruppide vahel (lapsevanem, õpetaja, tugispetsialistid, kooliväline tugivõrgustik) – st ümarlauad;
 • hev-ümarlaudade korraldamine trimestrite lõpus puudulike õpitulemustega õpilastele;
 • ümarlaudade aluste ettevalmistamine ja protokollimine.

Koolipoolsed dokumendid (IAJK, ÕR väljavõte jms) edastab HEVKO lapsevanemale või vanema kirjalikul nõusolekul otse vastava ala spetsialistile kahe nädala jooksul peale soovi avaldamist.

Avaldatud 10.05.2018. Viimati muudetud 08.11.2023.