Põhikooli lõpueksamid

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1. eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;

2. matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;

3. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;

4.valikeksam prantsuse, saksa, vene või inglise keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Põhikooli lõpueksamid

Põhikooli lõpueksamid algavad kell 10:00. Eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis.

Lõpueksamite valimine

Põhikooli lõpetamiseks sooritavad põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava järgi õppivad 9. klassi õpilased ühtlustatud küsimuste ja ülesannetega eksamid.
Lõpueksamite ülesanded ja küsimused koostatakse SA Innoves ning eksamid on kõikidele koolidele üle Eesti ühesugused ja toimuvad samaaegselt. Eksameid korraldavad ja eksamitöid hindavad koolide lõpueksamikomisjonid.
Põhikooli lõpetamiseks tuleb sooritada kolm eksamit.
Eesti õppekeelega koolides on kohustuslikud järgmised eksamid:

1. eesti keel;
2. matemaatika;
3. õpilase valikul üks valikeksam.

Valikeksamit saab valida järgmiste õppeainete hulgast: inglise keel, vene keel (võõrkeelena), bioloogia, keemia, füüsika, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus.
Kui õpilane on viimase kuue õppeaasta jooksul vahetanud kooli ning sellega on muutunud ka tema õppekeel, siis on õpilasel õigus valida, kas ta sooritab eesti keele ja kirjanduse või eesti keele teise keelena lõpueksami.
Põhikoolilõpetaja teatab kooli juhtkonnale 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib sooritada valikeksami.
Põhikooli kirjalikud lõpueksamid algavad kell 10:00 ning eksamiks antakse aega kaks kuni kolm astronoomilist tundi. Eksami sooritamiseks antav aeg ning eksami korraldus, sealhulgas eksamiosad, suuliste osade puhul nende algusajad, vaheajad, lubatud abivahendid ja muu taoline, sätestatakse vastava õppeaine ühtse põhikooli lõpueksami läbiviimise juhendis. Eesti keele kui teise keele ja võõrkeele lõpueksamid koosnevad kirjalikust ja suulisest osast, ülejäänud eksamid on kirjalikus vormis. Eksamitöid hindab lõpueksamikomisjon, lähtudes vastava õppeaine eksamitöö hindamisjuhendist.
Kui põhikoolilõpetaja haigestub ühtlustatud küsimustega eksami ajal või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (nt osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel), sooritab ta põhikooli lõpueksamid kooli direktori kinnitatud materjalidega ning kooli direktori poolt määratud ajal.
Oma eksamitulemusega mittenõustumisel võib põhikoolilõpetaja esitada vaide Haridus- ja Teadusministeeriumile. Vaie lõpueksamite tulemuste kohta tuleb esitada kolme tööpäeva jooksul põhikooli lõputunnistuse väljastamise päevast arvates.

Korduseksamid

Põhikoolilõpetaja, kes ühtse põhikooli lõpueksami ajal või eksamiplaanis ettenähtud koolieksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel või kelle ühtse põhikooli lõpueksami või koolieksami tulemus on alla 50 protsendi eksami maksimaalsest tulemusest, sooritab korduseksami koolieksamina.
[RT I, 11.05.2023, 1link opens on new page - jõust. 14.05.2023] Korduseksam sooritatakse kooli direktori poolt määratud ajal, hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, kuid hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.

Põhikooli lõpetamine

Põhikooli lõpetab õpilane, kellel õppeainete viimased aastahinded on vähemalt „rahuldavad”, kes on kolmandas kooliastmes sooritanud loovtöö ning kes on sooritanud vähemalt rahuldava tulemusega eesti keele eksami, matemaatikaeksami ning ühe eksami omal valikul.

Põhikooli lõpetanuks võib õpilase või tema seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel ja õppenõukogu otsusega pidada ning põhikooli lõputunnistuse anda õpilasele:
1) kellel on üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne;
2) kellel on kahes õppeaines kummaski üks nõrk või puudulik eksamihinne või õppeaine viimane aastahinne.

Avaldatud 27.02.2020. Viimati muudetud 11.01.2024.