Õppenõukogud

2023/2024 on plaanis vähemalt 4 korralist õppenõukogu koosolekut:
4. jaanuar 2024
10. juuni 2024
19. juuni 2024
29. august 2024

Õppenõukogude põhiteemad on:

1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • oma esindajate valimine kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel (õppeaasta esimene koosolek);
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

2. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega (koosoleku teema vastavalt vajadusele):

 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;

3. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsutamine;
 • õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava (koosoleku teema vastavalt vajadusele).
Avaldatud 27.02.2020. Viimati muudetud 16.10.2023.