Õppetöö

Õppenõukogud2022/2023 on plaanis vähemalt 4 korralist õppenõukogu koosolekut:

4. jaanuar 2023
7. juuni 2023
21. juuni 2023
30. august 2023

Õppenõukogude põhiteemad on:

1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • oma esindajate valimine kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel (õppeaasta esimene koosolek);
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

2. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega (koosoleku teema vastavalt vajadusele):

 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;

3. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsutamine;
 • õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava (koosoleku teema vastavalt vajadusele).

2022/2023 on plaanis vähemalt 4 korralist õppenõukogu koosolekut:

4. jaanuar 2023
7. juuni 2023
21. juuni 2023
30. august 2023

Õppenõukogude põhiteemad on:

1. Seoses õppe ja kasvatuse analüüsimise ja hindamisega:

 • õppenõukogu sekretäri valimine;
 • oma esindajate valimine kooli hoolekogu ja teiste kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel (õppeaasta esimene koosolek);
 • õppe- ja kasvatustegevuses õpilaste turvalisusega seotud riskide läbiarutamine ning meetmete kavandamine nende riskide vältimiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • sise- ja välishindamise tulemuste läbiarutamine ning ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • õppeaasta lõpul kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks;
 • kooli üldtööplaani kinnitamine uue õppeaasta alguseks;

2. Seoses õpilastele tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisega (koosoleku teema vastavalt vajadusele):

 • vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamise otsustamine;
 • õpilasega tema käitumise arutamine;
 • õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamise otsustamine;

3. Seoses õpilaste õpingute jätkamise ja kooli lõpetamisega õppenõukogu:

 • õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle ja 1.–3. kooliastmes klassikursust kordama jätmise otsustamine;
 • põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsutamine;
 • õpilaste tunnustamise kuld- ja hõbemedaliga, kiituskirjaga ja kiitusega põhikooli lõputunnistusel otsustamine;
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument (koosoleku teema vastavalt vajadusele);
 • otsustamine, millises klassis jätkab õpinguid isik, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava (koosoleku teema vastavalt vajadusele).