9. klassi õpilased panustasid DEMOCRAT projekti arendusse

Loomise kuupäev 07.06.2024

Meie kool 9.a ja 9.b klass õpilased osalesid koos õpetaja Maarit Jõemäega sel õppeaastal ühiskonnaõpetuse tundide raames rahvusvahelises demokraatiahariduse projektis DEMOCRAT. 

Projekti eesmärk on tugevdada demokraatiat Euroopa Liidus läbi uuenduslike ja kontekstitundlike demokraatlikku kodakondsust toetavate praktikate hariduses (ingl Education for Responsible Democratic Citizenship ehk EfD). Projekti käigus arendatakse kodanikuhariduse sisu ja õpetamisviise, toetamaks vastutustundliku demokraatliku kodaniku arengut nüüdisoludes. Projektis osaleb 10 organisatsiooni 8 riigist ja koordineeriv partner on Barcelona Ülikool (Hispaania). (vt Tallinna Ülikool: https://www.tlu.ee/yti/teadusprojektid/democratlink opens on new page)

6. juunil toimus Dublini Ülikoolis elava labori põhimõttest lähtuvalt rahvusvaheline kohtumine, kus tutvustati pilootprojekte ja ideid eesmärgiga neid parendada. Kohtumisel tutvustas meie kooli sotsiaalainete õpetaja Maarit Jõemägi oma tundides läbiviidud miniprojekti "Argumenteerimine ja arvamusjoon". 

Miniprojekti "Argumenteerimine ja arvamusjoon" tegevused toimusid perioodil oktoober 2023 kuni mai 2024: sissejuhatuseks oli eraldi tund argumenteerimisest, sellele järgnesid erinevatel teemadel väidete suhtes seisukoha võtmised ja argumentide koostamised vastavalt mudelile. Maikuus vastasid ka õpilased lühikesele tagasiside küsitlusele, kust selgus, et õpilased pidasid argumenteerimisoskuse harjutamist vajalikuks, sest seda läheb pidevalt vaja. Samuti tõid noored välja, et on huvitav mõelda sellest, kuidas enda seisukoht kujuneb ning see aitab ennast kehtestada. Õpilased arvasid, et sarnaseid harjutusi võiks teha veelgi enam, kusjuures on oluline, et alati võiksid kõik sõna saada. Eriti tore oleks, kui õpilastel õnnestuks praktilisi tegevusi läbi viia ka näiteks Riigikogus. 

Töö antud projekti raames veel käib. Projekti meeskonna üks suurim väljakutse on välja töötada hindamiskriteeriumid ja -süsteemid, mis aitaksid analüüsida, kuidas õpetajate praktiseeritud erinevad meetodid ja/või tööriistad aitavad arendada demokraatiaga seotud pädevusi. 

Loodame, et projekti raames loodavad tegevused aitavad päriselt ka ühiskondlikult aktiivsete noorte kujunemisele kaasa. 

Viimati muudetud 09.06.2024.